operativna programa Този уеб модул е част от проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент "ДАЛКИЯ-ВАРНА" ЕАД".